Årsmöte i Chalmersska Ingenjörsföreningens Stockholmsavdelning äger rum lördagen den 23 november klockan c:a 21:30 i Medicinska föreningens aula Nobels väg 10, Solna

Dokument:

Föregående mötes protokoll

Verksamhetsberättelse 2012

Revisionberättelse verksamhetsåret 2012

Balansrapport för verksamhetsåret 2012

Resultatrapport för verksamhetsåret 2012

Valnämndens förslag för verksamhetåret 2014

Dagordning:

§1. Mötet öppnas

§2. Val av mötesordförande och sekreterare

§3. Val av justeringsmän och rösträknare

§4. Mötets behörighet

§5. Fastställande av dagordning.

§6. Föregående mötes protokoll

§7. Information om verksamheten 2013 – 2014

§8. Verksamhetsberättelsen 2012

§9. Revisionsberättelse

§10. Ansvarsfrihet för 2012 års styrelse

§11. Val av ordförande 2014

§12. Val av styrelse 2014

§13. Val av revisorer för 2014

§14. Val av valberedning för 2014

§16 Hundraårsjubileét 2017 ?

§17. Övriga frågor

§18. Mötet avslutas