För

Chalmersska Ingenjörsföreningens Stockholmsavdelning
(antagna 2014-11-15)

§1 Firma och ändamål

Föreningens firma är ”Chalmersska Ingenjörsföreningens Stockholmsavdelning” med organisations nummer: 802000-5651

Föreningen är en avdelning av Chalmersska Ingenjörsföreningen, CING, med syfte att vara en kamratlig sammanslutning för CING-medlemmar i Stockholm och att verka för

att främja kamratskap och sammanhållning mellan Chalmerister inom föreningens upptagningsområde, samt med moderföreningens och övriga lokalavdelningars medlemmar.
att främja diskussioner och besök på intressanta företag med ej nödvändigtvis enbart tekniska angelägenheter.

§2 Medlemskap

Medlemmar är de medlemmar i Chalmersska Ingenjörsföreningen som bor på rimligt avstånd för att kunna ta sig till Stockholmsavdelningens aktiviteter. Vid beräkning av rimligt avstånd bör medlemsförflyttningens miljöpåverkan tas i beaktning och verka i andan av Europeiska rådets beslut om 2030 Framework for Climate and Energy.

§3 Sammanträden

Ordinarie föreningssammanträde hålls under tiden oktober – november och helst i anslutning till sjätte november.

Extra sammanträde hålls när styrelsen så beslutar eller då minst 25 medlemmar påyrkar detta.

Kallelse till sammanträde, upptagande föredragningslista, skall tillsändas avdelningens medlemmar senast en vecka före sammanträdet eller annonseras i Avançons. Styrelsen äger rätt att till föreningssammanträde inbjuda utomstående personer som föreningens gäster. Önskar enskild medlem medtaga gäst på föreningssammanträdet är denne skyldig inhämta styrelsemedlems medgivande. Gäst äger rätt deltaga i överläggningar men ej i beslut.

§4 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju personer. Inom styrelsen skall följande funktioner finnas: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare en till tre ledamöter.

Styrelsen väljes för ett kalenderår vid ordinarie föreningssammanträde.

Ordföranden väljes av stämman medan styrelsen inom sig utser övriga befattningshavare.

Valet avgörs genom enkel majoritet. Skulle flera ha erhållit samma röstetal, avgörs genom lottning.

Därest någon medlem så fordrar, skall valet ske med sluten omröstning.

Avdelningens medlemmar är fria att vid valtillfället föreslå även andra kandidater än de av valnämnden framförda.

Styrelsen äger rätt att till styrelsen adjungera medlemmar efter behov.

§5 Revisorer

Vid avdelningen ordinarie föreningssammanträde utses genom öppen omröstning två revisorer att granska avdelningens räkenskaper och styrelsens handlande under det närmast kommande året.

Valet avgörs genom enkel majoritet. Skulle flera ha erhållit samma röstetal, avgörs genom lottning.

Styrelsens årsberättelse och revisorernas berättelser finns tillgängliga från och med första juni och föredrages på ordinarie föreningssammanträde varvid även beslut fattas om ansvarsfrihet.

§6 Valnämnd

Vid ordinarie sammanträde utses en valnämnd bestående av en till tre ledamöter och om möjligt med spridning inom årskurserna.Valnämnden har att förbereda och vid ordinarie föreningssammanträde framlägga till förslag till de val som stadgeenligt skall förrättas vid sammanträdet.

Valnämnden väljes på samma sätt som stadgats för styrelsemedlemmar enligt ovan.

Ledamöterna i valnämnden, som inom sig utser ordförande, skall väljas utanför de sittande funktionärernas krets.

§7 Årsavgifter

Årsavgiften för samtliga medlemmar i CING i Sverige beslutas av moderföreningen i Göteborg enligt §7 i moderföreningens stadgar.

Genom en gemensam arbetsprocess med moderföreningen beslutas om bidraget till Stockholmsavdelningen.

Föreningens kassa används till löpande utgifter och till ändamål som styrelsen eller föreningen beslutar om.

§8 Ändring av stadgar

Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar inlämnas skriftligen till styrelsen, som äger att vid närmaste föreningssammanträde framlägga förslaget till diskussion och beslut. Om 2/3 majoritet för förslaget finns antages detta. Ändringsförslagen ska delges medlemmarna i kallelsen till mötet.